Systemy fotowoltaiczne - dofinansowanie dla rolnictwa

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25 % udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.

Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga lub przeznaczenia ich na inne cele.

Powyższą ulgę stosuje się na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnicy obowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o zastosowanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
  • zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych
  • rachunki lub ich uwierzytelnione odpisy stwierdzające wysokość wskazanych wydatków

Ikona dofinansowanie do fotowoltaiki
Dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych dla rolnictwa

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym nie może być łączona z inną opcją preferencyjnego finansowania / z inną pomocą publiczną. Nie stosuje się to do leasingów czy też kredytów komercyjnych.

Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska
2) zakup i zainstalowanie:
  a) deszczowni
  b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę
  c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)

– jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.