Dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne dla osób indywidualnych

Dla instalacji do 10 kWp prosument może ubiegać się o dofinansowanie z dwóch różnych programów wsparcia, co więcej, programy te  można stosować łącznie.

Prosument może ubiegać się o jednorazową dotację bezzwrotną „Mój Prąd” w wysokości do 50% kosztów instalacji, nie więcej niż 5000 zł.

Przy możliwości skorzystania dodatkowo z innej formy pomocy publicznej (programy regionalne, dotacje itp.) należy zdecydować się na którąś z form pomocy, gdyż wykluczają się one wzajemnie z programem „Mój Prąd” oraz ulgą termomodernizacyjną.

Warto zaznaczyć, że ulga termomodernizacyjna nie jest formą pomocy / wsparcia publicznego, więc nie wyklucza ona programu „Mój Prąd” i odwrotnie, zatem mogą być stosowane łącznie.

Instalacja może być zamontowana na budynku mieszkalnym lub na budynku gospodarczym przynależnym do nieruchomości mieszkalnej, z zastrzeżeniem, że pozyskana w ten sposób energia będzie zużywana na cele domowe – w tym przypadku istnieje preferencyjna stawka podatku VAT wynosząca 8%. Dla instalacji powyżej 6,5 do 10 kWp istnieje również obowiązek uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą PPOŻ, zatem po montażu należy zgłosić instalację do PSP, a następnie do operatora sieci, celem podpisania „Umowy Kompleksowej” i wymiany licznika na dwukierunkowy.

Ikona dofinansowanie do fotowoltaiki
Fotowoltaika w domu

Aby utrzymać bezzwrotny charakter programu „Mój Prąd” należy instalację mieć w eksploatacji minimum 3 lata. W tym czasie jest dozwolona rozbudowa instalacji, lecz nie podlega ona dotacji z ww. programu.

Naszym klientom zapewniamy pomoc we wszystkich formalnościach i wypełnieniu wniosku online lub możemy zgłosić wniosek w imieniu klienta.

Składanie wniosku:

Wniosek należy złożyć na stronie gov.pl po wybudowaniu instalacji i przyłączeniu jej przez operatora sieci dystrybucyjnej. Wykonując tę czynność samodzielnie należy się zalogować na panelu gov.pl i wybrać e-usługę „Skorzystaj z programu Mój prąd”. Wymagane załączniki:

  • kopia faktury za dostawę i montaż instalacji
  • dowód zapłaty faktury lub oświadczenie o wpłacie
  • zaświadczenie operatora potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy
  • pełnomocnictwo (jeżeli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie).

Potwierdzenie zostanie wysłane na skrzynkę ePUAP (w panelu gov.pl) oraz na maila.

Dodatkowo istnieje także możliwość uzyskania dotacji z programu „Czyste powietrze”,  który pozwala na uzyskanie dofinansowania na wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych.

Drugą możliwością jest skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej, która polega na odliczeniu wydatków związanych z montażem instalacji PV od podatku dochodowego. Jest to możliwe od 1 stycznia 2019 roku. Z tej formy odliczenia mogą skorzystać osoby, które rozliczają się z Urzędem Skarbowym według skali podatkowej (17% i 32%), ale również osoby będące na 19% progu podatku liniowego oraz osoby, które opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Maksymalna kwota wydatków na instalację PV, którą można odliczyć od podatku dochodowego wynosi 53 tys. zł na jednego podatnika. Jeśli osoba ubiegająca się o tę formę ulgi podatkowej jest właścicielem lub współwłaścicielem kilku nieruchomości, na których zainstalowano mikroinstalację, to limit 53 tys. zł się nie zmienia i odnosi się sumarycznie do wszystkich prowadzonych inwestycji. W przypadku małżonków kwota 53 000 zł jest przyznana na każdego z nich osobno (mają zatem wspólnie 106 tys. zł do odliczenia maksymalnie). Jeśli budynek mieszkalny ma kilku właścicieli np. dom wielorodzinny, to na każdego z nich przypada ulga w maksymalnej wysokości 53 tysięcy zł.

Jeśli kwota, jaką podatnik chce odliczyć przekracza kwotę należnego podatku dochodowego, to suma niewykorzystanego odliczenia przechodzi na kolejny rok podatkowy, lecz z zastrzeżeniem, że może to trwać nie dłużej niż 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpił pierwszy wydatek na mikro-instalację PV. Dodatkowo, przedsięwzięcie musi zakończyć się maksymalnie do trzech lat od dnia powstania pierwszego wydatku. Wysokość odliczenie ustalana jest zgodnie z wysokością kwoty brutto widniejącej na fakturze VAT, o ile podatek VAT nie został wcześniej odliczony. Do odliczenia kwalifikują się wydatki poczynione na elementy instalacji (panele, falownik, konstrukcja wsporcza, okablowanie) jak i usługę montażu.

Aby odliczyć ulgę termomodernizacyjną i tym samym rozliczyć koszty poniesione w związku instalacją mikroinstalacji PV, należy wypełnić formularz PIT/O , który służy do wszelkiego rodzaju odliczeń. Jest to załącznik do deklaracji podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-28.

Odliczenie może nastąpić w tym samym roku podatkowym, w którym nastąpił zakup i montaż instalacji (daty widniejąca na fakturach zakupu i montażu – jeśli montaż jest zaksięgowany na osobnej fakturze). Nie wymaga się załączania kopii dokumentów zakupu do wniosku, ważnym jest jednak, aby dokumentację związaną z zakupem przechowywać minimalnie 5 lat – okres jest wliczany do końca roku kalendarzowego, w którym minął termin płatności zobowiązania.