Najpopularniejsze dofinansowania dla firm​

FUNDUSZE NORWESKIE na OZE, czyli program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.

Aktualnie te programy nie dotyczą wsparcia fotowoltaiki, lecz energii geotermalnej i energii wody, choć w przyszłości może się to zmienić. Więcej informacji można uzyskać w linku poniżej:

https://www.gov.pl/web/klimat/termin-przedluzenia-naborow-w-ramach-programu-srodowisko-energia-i-zmiany-klimatu3

PROGRAMY NFOŚiGW

Programem, który wspiera rozwój OZE wśród firm jest Energia Plus.

Program ten ma minimalizować negatywny wpływ dużych przedsiębiorstw na jakość powietrza w Polsce za pomocą rozpowszechniania fotowoltaiki.

Beneficjentem programu może być każde przedsiębiorstwo (w rozumieniu Ustawy Prawo przedsiębiorców), prowadzące działalność gospodarczą, które spełni łącznie następujące warunki:

  • roczne zużycie energii elektrycznej przekracza 2GWh
  • wniosek został poprzedzony audytem energetycznym, który zaleca inwestycję w OZE
  • planowana oszczędność energii nie będzie mniejsza niż 5%
Ikona dofinansowanie do fotowoltaiki
fotowoltaika dla przedsiębiorstw

Dofinansowanie do fotowoltaiki czy innych źródeł energii odnawialnej dla przedsiębiorstw może przyjąć postać pożyczki lub dotacji. Dla form zwrotnych finansowania przyjęto górny pułap kwoty na poziomie 3,95 mln zł, a dla form bezzwrotnych maksymalnie 50 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa w trybie ciągłym, od 01.03.2019 do 18.12.2020 roku lub do wyczerpania środków.

Program „Bocian”

Program „Bocian” w głównej mierze ma wspomagać ograniczenie lub całkowite uniknięcie emisji CO₂ poprzez stosowanie w przedsiębiorstwie zielonych źródeł energii. Dotowane są inwestycje na terenie całego kraju z zakresu pozyskiwania energii elektrycznej i ciepła. Program wspiera większość zielonych technologii, między innymi fotowoltaikę, energię wiatru, energię geotermalną… itp.  Dla elektrowni słonecznych wsparcie przysługuje dla zainstalowanej mocy elektrycznej w zakresie od 40 kWp do 1 MWp, niezależnie czy jest to instalacja na gruncie czy dachu.

W zakresie wsparcia pozostają magazyny dla wyprodukowanej energii elektrycznej i cieplnej, oraz instalacja hybrydowe. Funduszów nie można przeznaczyć natomiast na zarządzanie inwestycją (z wyłączeniem kosztów nadzoru inwestorskiego).

Wsparcie jest przyznawane w formie kredytu (na warunkach preferencyjnych lub rynkowych). Maksymalna kwota finansowania to 4 mln złotych (do 85% wartości inwestycji) na okres do 15 lat ze spłatą ratalną co kwartał. Umowy dotyczące wsparcia będą zawierane do końca roku 2020, a nabór wniosków jest w trybie ciągłym. Co ważne, w warunkach umowy zawarta jest klauzula, iż pomoc ta nie może być umorzona. Środki są wypłacane wyłącznie w formie refundacji.

Cele programu są następujące:

  • budowa źródeł ciepła minimalnie 990 000 GJ/rok
  • budowa źródeł energii elektrycznej minimalnie 430 000 MWh/rok
  • redukcja emisji CO2 ma wynieść minimalnie 400 tys. Mg/rok

REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE

Każde z 16 województw ma swój własny RPO. Zatem to od regionu zależy, jakie środki zostały przyznane na określone cele, oraz jakie cele są traktowane w danym okresie priorytetowo. Regulamin RPO zazwyczaj nie definiuje grona odbiorców dofinansowania. Zwykle jest ono skierowane do dość szerokiego grona odbiorców ( małe / średnie / duże firmy, osoby prywatne bądź instytucje publiczne).

Również zakres inwestycji jest szeroki, gdyż może być to np.: budowa, rozbudowa oraz modernizacja instalacji służącej do pozyskiwania energii wraz z kosztami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej.

Zazwyczaj pomoc jest przyznawana w  następujących obszarach:

  • dofinansowania do kredytów lub pożyczek
  • preferencyjna pożyczka z opcją umorzenia
  • dotacje bezpośrednie

RPO wspierają technologie, które wykorzystują odnawialne źródła energii zarówno dla celów prywatnych, jak i komercyjnych.

Aby być na bieżąco, warto zasięgnąć informacji lokalnie, na stronie internetowej danego województwa.

Dodatkowo, można także zasięgnąć informacji w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, aby poznać aktualne projekty wparcia finansowego lub na stronie rządowej, skupiającej oferty wsparcia inwestycji https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/oferta-finansowania.

Czasami także gminy uruchamiają swoje własne programy wsparcia inwestycji, zatem także warto odwiedzić lokalną jednostkę samorządu terytorialnego.